System zasilania elektroener ...

Specyficzny system prowadzenia ruchu pociągów w metrze, charakteryzujący się dużą ilością pojazdów na linii - w większości w tunelach, wymag ...

Stacja Techniczno-Postojowa ...

Stacja Techniczno-Postojowa Kabaty położona jest na skraju Lasu Kabackiego, na południowym końcu linii metra. Zajmuje powierzchnię ponad 33 ...

Budowa metra głębokiego w Wa ...

W dniu 14 grudnia 1950 roku Rząd podjął Uchwałę o projektowaniu i budowie metra w Warszawie. Uchwała powołała do życia Biuro Projektów „Metr ...

Warszawskie metro - od konce ...

Pierwsze rozmowy na temat konieczności budowy metra w Warszawie sięgają lat dwudziestych obecnego wieku. Warszawa liczyła już wówczas ponad ...
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

essays online

Artykuły

Stacja Techniczno-Postojowa Kabaty

Stacja Techniczno-Postojowa Kabaty położona jest na skraju Lasu Kabackiego, na południowym końcu linii metra. Zajmuje powierzchnię ponad 33 hektarów. Ze względu na sąsiedztwo rezerwatu przyrody, jakim jest Las Kabacki, pomiędzy lasem a stacją zbudowany został mur wysokości 6 m, który wraz z wałem ziemnym stanowi ochronę rezerwatu przed hałasem. Ochrona środowiska stanowiła jeden z podstawowych warunków przy projektowaniu i budowie stacji. Właśnie w celu spełnienia warunków ochrony środowiska zrezygnowano przy opracowywaniu technologii pracy stacji z procesów powodujących emisję szkodliwych czynników (prace lakiernicze, zrzut ścieków przemysłowych).

Stacja Techniczno-Postojowa STP stanowi zapiecze warsztatowo-techniczne I linii metra. Projektowana w latach 70-tych miała zapewnić obsługę techniczną wagonów metra w pełnym zakresie do naprawy średniej oraz stanowić bazę techniczną dla służb zajmujących się utrzymaniem I linii metra. Planowane pierwotnie zagospodarowanie STP przedstawia rys. 2. Analiza funkcji stacji, przeprowadzona przez służby eksploatacyjne, doprowadziła do opracowania nowej koncepcji zagospodarowania stacji, w której ograniczony został zakres realizacji obiektów a tym samym zmniejszone nakłady na budowę. Wstrzymano między innymi budowę zachodniej głowicy torowej elektrowozowni, rezygnując tym samym z przyjętego w pierwotnym projekcie rozwiązania układu przelotowego elektrowozowni. Nawiązanie współpracy m. in. z zakładami naprawczymi taboru kolejowego w zakresie napraw wagonów pozwoliło na ograniczenie powierzchni przewidzianych na obsługę taboru i przeniesienie do elektrowozowni warsztatów utrzymania linii i STP oraz magazynów. W efekcie pozwoliło to na rezygnację z budowy trzech obiektów o łącznej kubaturze ok. 100 000 m3. Schematyczny plan Stacji Techniczno-Postojowej w istniejącym układzie przedstawia rys. 3.

Stacja Techniczno-Postojowa pozwala na realizację następujących funkcji, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji I linii metra:

 • obsługa techniczna taboru pasażerskiego metra;
 • obsługa techniczna środków transportu szynowego i drogowego;
 • obsługa techniczna urządzeń technicznych STP i linii;
 • prowadzenie produkcji części, zespołów i wyposażenia;
 • zapewnienie bazy magazynowej dla służb eksploatacyjnych;
 • zapewnienie miejsc postojowych dla taboru pasażerskiego i transportowego;
 • skomunikowanie bazy technicznej z siecią kolejową.
Dla realizacji powyższych funkcji na terenie stacji znajdują się następujące obiekty:
 • Elektrowozownia, składająca się z ośmiu naw, w których znajdują się:
  • miejsca postojowe i przeglądowe dla 93 wagonów metra;
  • stanowiska naprawcze do prowadzenia napraw wagonów wymagających podnoszenia pudła wagonu;
  • warsztaty naprawy zespołów i części wagonów;
  • myjnia wagonów;
  • stanowiska sprzątania wagonów;
  • warsztaty prowadzące produkcję zespołów i części oraz warsztaty realizujące bieżące naprawy wyposażenia technicznego stacji i linii;
  • magazyny;
  • baza pogotowia technicznego oraz służb ochrony metra.
 • Nastawnia - stanowisko kierowania ruchem pojazdów szynowych po układzie torowym stacji.
 • Garaże samochodowe i hala postojowa transportowych pojazdów szynowych.
 • Stacja paliw płynnych.
 • Magazyny gazów technicznych i materiałów łatwopalnych.
 • Oczyszczalnia ścieków przemysłowych z zapleczem technicznym służby torowej.
 • Budynek acpinistracyjny.
 • Portiernia.
 • Układ torowy.
 • Układ drogowy.

 • Łączna powierzchnia obiektów kubaturowych eksploatowanych na terenie STP wynosi blisko 80 000 m2.


  Fot.1. Widok Stacji Techniczno-Postojowej.
  W układzie torowym STP część torów, obejmująca połączenie elektrowozowni z wjazdem do tunelu posiada szynę zasilającą, dzięki czemu pociągi wyjeżdżające z elektrowozowni i zjeżdżające z linii mogą poruszać się samodzielnie. Ustawieniem drogi przebiegu steruje dyżurny ruchu STP z budynku nastawni. Szyna prądowa zamontowana jest również na torze prób, znajdującym się w południowej części stacji. Tor ten, o długości 1200 m przewidziany jest do prowadzenia prób ruchowych taboru po naprawach, bez konieczności wyjazdu na linię. Budowa toru pozwala na uzyskanie maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pociągu. Tor prób stanowi „poligon doświadczalny" dla dostarczonych z Rosji wagonów metra. Na nim przeprowadzane były podstawowe próby ruchowe wagonów wymagane przez Kolejowy Dozór Techniczny dla dopuszczenia taboru do eksploatacji.

  Zmiana koncepcji zagospodarowania STP pozwoliła na zintegrowanie wszystkich procesów związanych z obsługą taboru w jednym obiekcie - elektrowozowni.

  Elektrowozownia, połączona z wjazdem do tunelu głowicą wjazdową, posiada 22 tory, z czego:
  • 4 tory są torami postojowymi;
  • 1 tor z peronami stanowi stanowisko sprzątania wagonów;
  • 12 torów przeglądowo-postojowych umożliwia postój pociągów w przerwie nocnej i wykonywanie przeglądów; tory te posiadają kanały przeglądowe i obniżone międzytorza, zapewniające dostęp do wszystkich urządzeń znajdujących się pod wagonem;
  • 2 tory wyposażone w podnośniki umożliwiają wykonanie napraw wymagających podniesienia pudła wagonu.
  Wszystkie tory postojowe i postojowo-naprawcze umożliwiają postój maksymalnie 6-wagonowych składów. Wyposażone są w górną szynę zasilającą, umożliwiającą wykonanie prób stacjonarnych wagonu pod napięciem oraz samodzielny wyjazd pociągów z hali. Zasilanie z szyny górnej do pociągu jest przekazywane za pomocą wózków zasilających. Wszystkie tory postojowe wyposażone są w przyłącza pneumatyczne instalacji sprężonego powietrza, umożliwiające utrzymanie w układzie pneumatycznym wagonu ciśnienia na stałym poziomie.

  Rys. 1. Schematyczny plan stacji "Kabaty" - planowane pierwotnie zagospodarowanie: 1 - budynek komory odkurzania, 2 - myjnia wagonów, 3 - sprężarkownia, 4 - elektrowozownia, 5 - budynek socjalno-acpinistracyjny 6 - przychodnia, 7 - stołówka, 8 - budynek trakcyjny i elektryczny, 9 - zajezdnia wózków akumulatorowych, 10 - garaż, 11 - budynek zajezdni lokomotyw spalinowych, 12 - magazyn główny, 13 - magazyn materiałów łatwopalnych, 14 - warsztat re­montowy służb utrzymania stacji, 15 - nastawnia, 16 - hala postojowa, 17 - wiata dla taboru specjalnego, 18 - warsztaty zaple­cza technicznego służb eksploatacyjnych, 19 - głowica zachodnia, 20 - głowica wschodnia, 21 - pętla.
  W elektrowozowni znajduje się bramowa myjnia wagonów posiadająca własną oczyszczalnię i pracująca w zamkniętym obiegu wody. Sterowana komputerem oczyszczalnia zapewnia optymalne parametry doboru środków myjących i bieżącą kontrolę parametrów ścieków.

  Pracą brygad przeglądowych kieruje dyspozytor elektrowozowni, który czuwa również nad właściwą pracą urządzeń technicznych. Stanowisko dyspozytora posiada pulpit sterujący otwieraniem i zamykaniem bram wjazdowych, wentylacją i oświetleniem hal, otwieraniem i zamykaniem klap dymowych oraz pozwalający na awaryjne wyłączenie napięcia trakcyjnego w elektrowozowni. Ponadto na stanowisku dyspozytora znajduje się centrala sygnalizacji pożaru systemu TeleLarm, obejmującego teren całej elektrowozowni.

  Rys. 2. Stacja Techniczno-Postojowa "Kabaty" - układ istniejący:1 - elektrowozownia, 2 - obiekt w budowie, 3 - budynek socjalno acpinistracyjny, 4 - podstacja trakcyjno-energetyczna, 5 - nastawnia zabezpieczenia ruchu pociągów, 6 - myjnia, 7 - magazyn eksploatacji, 8 - pawilon taboru specjalnego, 9 - oczyszczalnia, 10 - wartownia z portiernią, 11 - portiernia nr 1, 12 - magazyn gazów technicznych, 13 - magazyn gazów łatwopalnych, 14 - magazyn budowy, 15 - stacja paliw, 16 - przejście nadziemne nad torami, 17 - podstacja trakcyjna, 21 - magazyn-wiata, 22 - wiata na rowery, 29 - plac składowy.
  Obowiązujące przepisy oraz specyfika procesów technologicznych urządzeń i taboru metra spowodowały zastosowanie szeregu niekonwencjonalnych rozwiązań, zarówno w zakresie instalacji technicznych jak i urządzeń technologicznych. Do ciekawszych rozwiązań należy zaliczyć:
  • zautomatyzowane węzły co, wyposażone w stację uzdatniania wody oraz urządzenia sterujące doborem parametrów w zależności od temperatury panującej na zewnątrz i wewnątrz obiektów;
  • system wentylacyjno-grzewczy elektrowozowni, który dzięki układom automatyki utrzymuje stałą temperaturę w halach;
  • bramy żaluzjowe, które w powiązaniu z systemem kurtyn powietrznych zabezpieczają przed ubytkami ciepła przy wjazdach i wyjazdach pociągów z hal.
  Podane wyżej rozwiązania pozwoliły na ograniczenie o ok. 30% kosztów ponoszonych na energię cieplną. W obiektach Stacji Techniczno-Postojowej testowane były z pozytywnym wynikiem elektroniczne stateczniki świetlówek. Ich zastosowanie pozwoli na zmniejszenie o 30-40% kosztów energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie pomieszczeń, przy jednoczesnej poprawie jakości oświetlenia.


  Fot. 2. Stanowisko przeglądowe wagonów.
  Spośród urządzeń technologicznych na uwagę zasługuje bramowa myjnia wagonów znajdująca się w zachodniej części elektrowozowni. Jest to urządzenie zbudowane specjalnie do mycia wagonów metra. Myjnia może pracować w układzie sterowania ręcznego i automatycznego. Przy sterowaniu ręcznym poszczególne fazy mycia są ustawiane z pulpitu przez operatora. Ten tryb pracy stosowany jest przy niejednorodnym zabrudzeniu wagonów. Przy bieżącym myciu wagonów stosowany jest tryb automatyczny, gdzie mycie odbywa się według zadanego programu. Myjnia pracuje w zamkniętym obiegu wody. Woda z mycia kierowana jest poprzez osadnik do oczyszczalni gdzie poddawana jest oczyszczaniu chemicznemu na szeregu filtrów. Pracą oczyszczalni steruje komputer.

  Załogę Stacji Techniczno-Postojowej stanowi około 170 pracowników, zatrudnionych przy obsłudze taboru pasażerskiego i transportowego, utrzymaniu obiektów, instalacji i urządzeń. Większość działów stacji pracuje w ruchu ciągłym.

  Stacja Techniczno-Postojowa w obecnym kształcie zabezpiecza potrzeby I linii metra. W miarę wzrostu długości linii metra oraz ilości taboru rozbudowie ulegać będzie również zaplecze techniczne na Kabatach. Przewidziane w tym celu rezerwy powierzchni w pełni zaspokoją rosnące potrzeby.

  STP Kabaty
  Powierzchnia ogółem 33,5 ha
  Powierzchnia dróg, placów, parkingów 5,5 ha
  Powierzchnia zieleni 11,65 ha
  Teren zajęty pod tory kolejowe 9,52 ha
  Powierzchnia użytkowa obiektów 78,005 m2
  Kubatura obiektów 613,034 m3

  Autor: mgr inż. Jarosław Petrus

  Wróć do spisu artykułów

  © 2001-2011 Piotr Pietrzak

  Niniejsza strona internetowa jest serwisem informacyjnym na temat Metra Warszawskiego. Jest to najstarsza strona o tematyce "metrowskiej" w polskim internecie, której założenie datuje się na połowę 2001 roku. Nie jest oficjalną stroną firmy Metro Warszawskie Sp. z o.o. Autor strony nie pracuje dla metra w Warszawie. W celu skontaktowania się z władzami Metra Warszawskiego należ udać się na oficjalną stronę spółki.